SIMMERTIME2018 – HEERENVEEN!

Wat was het een feest! De eerste drie shows, in Heerenveen, zitten er op. We hebben enorm genoten de afgelopen dagen, mede door het gezellige (en vele!) publiek.
Bedankt voor jullie bezoek, enthousiasme, en natuurlijk alle leuke reacties!

Bestel online uw tickets
Ook genieten van een SimmerTime2018 voorstelling? Het kan nog in Dokkum en Franeker!
Voor het kopen van tickets, of voor meer informatie over de data en locaties van SimmerTime2018 ga je naar de website:www.simmertime2018.nl.

 

Stichting JIt SimmerTime 2018 LF2018

SimmerTime 2018 met Fryske priuwerij, muziek- en theatervoorstelling in circustent

Stichting JIt SimmerTime 2018 LF2018

SNEEK – De kop is er af: de artiesten die dit jaar meedoen aan SimmerTime 2018 stelden zich bij de Fryske Priuwerij in Sneek voor aan pers en sponsoren. Volgende week, 17, 18 en 19 juli geven zij de eerste voorstelling in Heerenveen. Later in de zomer volgen voorstellingen in Franeker en Dokkum.

Het wordt duidelijk: ze hebben er zin in. “Het is anders dan de vorige keer”, zegt zangeres Maaike Schuurmans, die meestal in het buitenland is te vinden, maar deze zomer voor de voorstellingen naar Friesland terugkomt. De vorige SimmerTime werd 18 jaar geleden georganiseerd. “Toen was het verrassende dat er een groep ogenschijnlijk totaal van elkaar verschillende artiesten samen een voorstelling maakten. Nu zijn we eigenlijk meer een vriendengroep. We kennen elkaar inmiddels jaren en begrijpen sneller van elkaar wat we bedoelen.”
Het muziek- en theaterfestival SimmerTime wordt georganiseerd door Stichting JIT in samenwerking met MBN Producties.

Stichting JIt SimmerTime 2018 LF2018

Stichting JIT staat voor ‘Jouw it Troch’ en is een initiatief van Syb van der Ploeg en Piter Wilkens. “Mei dizze stichting wolle wy evenementen duorsum organisearje”, zegt Piter Wilkens. “It is ús bydrage oan de folgjende generaasje.” De auto’s die gebruikt worden voor het festival moeten verplicht blauwe diesel tanken bij het afleveren van de materialen.
Culinair Producent Reitse Spanninga heeft een menu samengesteld met heerlijke hapjes, zoveel mogelijk biologisch verantwoord. Samen eten, drinken en genieten van een feestje vol muziek en theater, dat is de bedoeling van SimmerTime.

SimmerTime vindt plaats in een circustent die komt te staan in Heerenveen (17, 18 en 19 juli), Franeker (9, 11 en 12 september) en Dokkum (23, 24 en 25 september). Op het buitenterrein staan allerhande culinaire stands en binnen in de tent vindt een kleinschalige voorstelling plaats met de topartiesten Syb van der Ploeg, Piter Wilkens, Maaike Schuurmans, Hubert Heeringa en Johannes Rypma. Theater zal ook een belangrijke plaats innemen in de voorstelling en daarvoor zijn Freark Smink en Adriana von Bannisseht aangetrokken. Samen maken ze er een mooi feest van, waar het publiek alleen maar blij van kan worden.

Muziektheater SimmerTime 2018 : 17, 18 en 19 juli in Heerenveen | 9, 11 en 12 september in Franeker | 23, 24 en 25 september in Dokkum
Tickets: www.simmertime2018.nl

KOLLUM-EELKELOKGRIEN10MUZYKTOER2017SYBPITER

Kollum Eelke Lok: “JIT”Jou It Troch

KOLLUM-EELKELOKGRIEN10MUZYKTOER2017SYBPITER

“Op 8 oktober oansteande is it 587ste evenemint yn Fryslân. Ferline jier begûn, doe wie it in sukses. Dus dit jier trochsette. Under oanfiering fan Syb van de Ploeg en Piter Wilkens kin de besikers dan op seis, sân plakken yn Ljouwert en Tytsjerksteradiel nei rûnom sjongende trûbadoers reizgje, op in sis mar fossylfrije wize. Elektryske auto’s, elektryske boaten, fytsen, kuierje, huifkarre en gean sa mar troch. Under de titel Grien 10 muzyk toer. Gâns artysten mei ferneamde nammen rûnom út Nederlân komme. Piter en Syb sjonge sels ek en lieten fan ‘e wike al in nij cdtsje los ûnder de titel “Leven van de wind”. No dat docht it oer in pear wike by it skûtsjesilen perfekt fansels.

No brûke Syb en Piter hieltyd it wurd duorsum yn harren oanpriizgjen fan it programma. Elkenien brûkt dat, benammen de politisy, om oan te jaan hoe miljeubewust as se binne. Duorsum. Duurzaam. Plestik is allemachtich duorsum, mar dan moat je it net yn see donderje want dêr driuwt al genôch fan dat guod om. Grien is ek it wurd wat se faak brûke. Dat mei wol, as je dan mar net tinke oan it CDA, want dat wiist de oare politike partijen in oare kant út. Fossylfrij, sei Syb ek noch. En priizget de elektryske auto oan. Mar dy auto en ek dy tsunami oan elektryske fytsen moatte wol gewoane stroom yn de akku’s ha. Dy stroom moat dan fan wyn en sinne komme. Ja, mar as Kamp in pear koalesintrales pas oer jierren en jierren slite wol, komme wy net massaal yn it ferset, lykas we mei de krúsraketten yndertiid wol dien ha.

Want wy ha mei syn allen fansels een grutte bek, hè. In freeslik grutte bek. Foaral as Trump seit dat Parys en it klimaatakkoart beide net bestien ha. No treffe we dy Trump net deistich, mar we ha wol te krijen mei sokken as it Ljouwerter ex-VVD riedslid Geert-Jaap van Ulzen dy’t twitter teisteret mei de stelling dat alles wat al bewiisd is oer de klimaatferoaring en wer’t dat troch komt, dochs net wier is. Tsjin soksoarte hurdkûters is it in keihurde oarloch en ik bin bang dat Syb en Piter net lûd genôch sjonge sille. Mar dan moat se ús mar berikke. Want wy doge ek net.

Ik hearde fan hannelers yn twaddehânsk auto’s dat minsken net iens skytskoarje by de oankeap fan in âlde diselauto, wylst je Paris en Berlyn mei dy dingen net iens mear yn komme meie. As der wynmûnen ticht by komme moatte, bin we op foarhân tsjin, set se mar by in oar del. Mar dy seit itselde. De gemeenten betelje miljoenen mear om de strjitten ûnkrûdfrij te krijen, ach donderje der wer ferneatigingsguod op. We jouwe de bern bakken fol plestik boartersguod, want oan dat houten spul kin se har wol sear dwaan. As der neat mear op telefyzje oan is te sjen, rjochtsje we netflix op, dan kin we dat ding wer oeren langer oan ha. Nimst efkes plestik pûdsjes foar de bôle mei, in bôletrompke past net yn myn tas. Ach, de sinesapelskilen mar yn de smoargensbak, oars moat ik de hûs wer út nei de griene tonne en it reint al wer.

It singeliere is dat Piter en Syb in stichting oprjochte ha om de Grien tsien toer mei op te setten, en dat dy benammen befolke wurdt troch ûndernimmers En dat de oerheden graach oanskowe by de organisaasje. Dat sit better as je tinke kinne soenen. Dy stichting moat ús dus wekker meitsje. Net inkeld troch Syb en Piter muzyk meitsje te litten. Da’s wol o sa moai, dat wol, mar ek om harren boadskip. De stichting hjit JIT en dat hat neat mei útskonken drank of de jittik dy’t ik altyd útmiich te krijen. Nee, it is de titel fan it earste ferske fan Piter en Syb fan ferline jier hjiroer. JIT. Jou it troch.

8 oktober wer in aardige dei, hooplik moai waar. Ferjit dat no net krekt as jim, en ik ek, safolle ferjitte om der in skjinnere en bettere wrâld fan te meitsjen. Mar ferjit benammen net om op 9 oktober troch te gean. En it troch te jaan. JIT!”

Kollum Eelke Lok Grien 10 Muzyk Toer 2017 Syb en Piter

 

Presentatie nieuwe single "Leven van de Wind" door Syb van der Ploeg en Piter Wilkens Stichting JIT

Impressie persmoment Stichting JIT 10 juli restaurant de Grote Wielen Leeuwarden

Op maandag 10 juli 2017 is de nieuwe single ‘Leven van de wind’ van Syb van der Ploeg en Piter Wilkens vanuit Stichting JIT gelanceerd en gepresenteerd in restaurant de Grote Wielen nabij Leeuwarden.

Leven van de wind Syb van der Ploeg & Piter Wilkens Stichting JIT Jou It Troch

Syb van der Ploeg en Piter Wilkens in clip nieuwe CD single “Leven van de Wind”.

Onderstaand een impressie van het gevarieerde persprogramma met sprekers vanuit de gemeente Leeuwarden wethouder duurzame ontwikkeling Jan Atze Nicolai en vanuit de gemeente Tytsjerksteradiel burgemeester Jeroen Gebben. Ook sprak Rob Lijzenga als voorzitter van de samenwerkende organisatie Noordenwind tot de gasten en Alex Bonnema vanuit het bestuur van Vereniging Circulair Friesland. Zij onderstreepten het belang en de ambitie van Stichting JIT die de muziekwereld duurzamer en schoner wil maken naar een circulaire economie.

Persmap Stichting JIT Jou It Troch

Persmap Stichting JIT Jou It Troch 10 juli 2017

 

Alex Bonnema Vereniging Circulair Friesland

Alex Bonnema Vereniging Circulair Friesland

 

Wethouder duurzame ontwikkeling Gemeente Leeuwarden Jan Atze Nicolai

Wethouder duurzame ontwikkeling gemeente Leeuwarden Jan Atze Nicolai

 

Burgemeester Tytsjerksteradiel Jeroen Gebben

Burgemeester Tytsjerksteradiel Jeroen Gebben

 

Presentatie nieuwe single "Leven van de Wind" door Syb van der Ploeg en Piter Wilkens Stichting JIT

Presentatie nieuwe single “Leven van de Wind” door Syb van der Ploeg en Piter Wilkens Stichting JIT

Presentatie nieuwe single "Leven van de Wind" door Syb van der Ploeg en Piter Wilkens Stichting JIT

 

Burgemeester Jeroen Gebben en journalist Eelke Lok

Burgemeester Jeroen Gebben en journalist Eelke Lok

 

Piter Wilkens in gesprek met Griet Wiersma en belangstellenden

Piter Wilkens in gesprek met Griet Wiersma en belangstellenden

 

Rob Lijzenga voorzitter Noordenwind en Arjen Lont Grien 10 Toer

Rob Lijzenga voorzitter Noordenwind en Arjen Lont Grien 10 Toer

 

Tina Lageweg communicatie gemeente Tytsjerksteradiel in gesprek met wethouder Jan Atze Nicolai gemeente Leeuwarden

Tina Lageweg communicatie gemeente Tytsjerksteradiel in gesprek met wethouder Jan Atze Nicolai gemeente Leeuwarden

Syb van der Ploeg & Piter Wilkens presenteren nieuwe single en 2e editie Grien 10 Muzyk Toer 2017

CD Single ‘Leven van de Wind’
Op maandag 10 juli 2017 is de nieuwe single ‘Leven van de wind’ van Syb van der Ploeg en Piter Wilkens vanuit Stichting JIT gelanceerd en gepresenteerd in restaurant de Grote Wielen nabij Leeuwarden.

Leven van de wind Syb van der Ploeg & Piter Wilkens Stichting JIT Jou It Troch

Syb van der Ploeg en Piter Wilkens in clip CD single “Leven van de Wind”.

 

In een gevarieerd persprogramma waren de sprekers vanuit de gemeente Leeuwarden wethouder duurzame ontwikkeling Jan Atze Nicolai en vanuit de gemeente Tytsjerksteradiel burgemeester Jeroen Gebben. Ook sprak Rob Lijzenga als voorzitter van de samenwerkende organisatie Noordenwind tot de gasten en Alex Bonnema vanuit het bestuur van Vereniging Circulair Friesland. Zij onderstreepten het belang en de ambitie van Stichting JIT die de muziekwereld duurzamer en schoner wil maken naar een circulaire economie.

Deze single is mede mogelijk gemaakt door Noordenwind. Noordenwind staat voor 30 jaar burgerparticipatie in de ontwikkeling en exploitatie van windenergie.
De opbrengsten van deze nieuwe single komen ten goede aan Stichting JIT en zijn volledige bestemd voor alle door Stiching JIT georganiseerde duurzame en fossielvrije evenementen en producties.

De nieuwe CD single is verkrijgbaar en online te bestellen via onze webshop.

2e editie Grien 10 Muzyk Toer 2017

POSTERA3-GRIEN10MUZYKTOER2017-DEFDRUK.indd

Tevens kondigden Syb van der Ploeg en Piter Wilkens als stichting JIT (Jou it troch) aan op zondag 8 oktober 2017 de 2e editie van de Grien 10 Muzyk Toer te organiseren met optredens van Friese en landelijk bekende artiesten met o.a. Syb van der Ploeg – Piter Wilkens – Miranda van Kralingen – Valentina Tóth – Maarten Peters –  Gé Reinders – Griet Wiersma – Florian Wolff e.a. op 5 horecalokaties in de gemeente Leeuwarden en gemeente Tytsjerksteradiel. Deze zullen zichzelf veelal akoestisch begeleiden om zo aandacht te vragen bij publiek en media voor verantwoord energie gebruik. Bijzonder is het gebruik van diverse milieuvriendelijke vervoermiddelen voor de bezoekers om de 5 optredens per lokatie bij te kunnen wonen. Het totaal wordt een avontuurlijke toer waarbij de bezoekers door middel van muziek zich bewust worden van de duurzame circulaire economie.

Daarnaast kunt u heerlijk dineren bij 1 van de 5 horecalokaties vanaf 18.00 uur om culinair na te genieten van deze duurzame en groene toer. U kunt dit aangeven naast het bestellen van uw tickets. De artiesten treden op een vijftal podia in de horeca in de gemeente Leeuwarden en gemeente Tytsierksteradiel op.

Deelnemende horecabedrijven zijn: 

Wyns – Eetcafe de Winze – www.dewinze.nl

Oentsjerk – Kafee It wapen fan Fryslân, www.kafee.nl

Oentsjerk – Landgoed Staniastate – www.staniastate.nl

Leeuwarden – Restaurant de Grote Wielen – www.grote-wielen.nl

Leeuwarden – Restaurant Wannee – www.restaurantwannee.nl

De dag wordt ’s avonds afgesloten met een gezamenlijk eindconcert van alle deelnemende artiesten in de Elfstedenhal LeeuwardenDeze dag is onderdeel van een veelvoud aan acties en optredens van de beide muzikanten in dit kader. Ook in het jaar van LF2018 zullen diverse vormen van duurzame optredens plaatsvinden.

De verschillende tickets en het buffetdiner zijn op bovenstaande horecalokaties te bestellen en u kunt ook online bestellen via onze webshop.

MG Energy Systems SybvanderploegPiterWilkens JIT Jou It Troch

Accufabriek Leeuwarden MG Energy Systems klaar voor sprong

Syb van der Ploeg en Piter Wilkens Van Stichting JIT van Jou It Troch speelden gisteren op wind, gevangen in een accu. Zo vierde het snelgroeiende MG Energy Systems de opening van de nieuwe accufabriek in Leeuwarden.

Wereldwijd stampen bedrijven gigafabrieken uit de grond voor de productie van accu’s. Tesla, Daimler, Samsung, LG, Liotech, allemaal spelen ze in op de snel stijgende vraag naar opslagmogelijkheden voor energie uit niet-fossiele bronnen zoals wind, zon en water. Complexen van een half miljoen vierkante meter zijn geen uitzondering meer.

Met 3000 vierkante meter is de nieuwe accufabriek aan de Foeke Sjoerdswei in Leeuwarden een uk. Ook de andere bedrijfscijfers zijn overzichtelijk: honderd accu’s per maand verlaten het terrein, gemaakt door twaalf mensen die dit jaar samen 2,5 á 3 miljoen euro omzetten.

Klein is irrelevant voor Gerard van der Schaar, samen met Mark Scholten eigenaar. ,,We vliegen de hele wereld over, hebben een eigen ‘Markt voor accu’s staat aan vooravond van explosie’ product, we maken onze knutselambitie waar’’, zegt hij vol vuur. ,,Dit is onze manier om de wereld een beetje beter te maken.’’ ,,Ons bestaansrecht ontlenen we aan de snel opkomende markt’’, zegt hij, ,,Daarin zitten veel niches die ruimte bieden aan kleine bedrijven met slimme producten.’’ Klanten van MG Energy Systems zijn voorbeeld de eigenaar van een superjacht die af wil van het eeuwige geronk van generatoren, een ziekenhuis in Afrika dat maar twee uur per dag stroom van het net krijgt, de exploitant van een afgelegen partyboerderij bij Sneek, Schiphol dat meer karretjes op stroom wenst of een popfestival met duurzame aspiraties.

Vrijwel dagelijks dienen zich klanten aan die nieuwe toepassingsmogelijkheden zien. Een pontbaas die wil overschakelen op stroom, bewoners van een klein woonbootje die af en toe willen varen, of een natuurorganisatie die een autovrij duinlandschap wil ontsluiten met elektrokarretjes. ,,De markt voor accu’s staat aan de vooravond van een explosie. Nu nog zijn ze duurder dan conventionele oplossingen, maar het kantelpunt komt snel in zicht.’’ Het komende decennium gaan we de grote omslag meemaken, zegt hij.

MG is speciaal goed in het aansturen en op- en afschakelen van de cellenwaarinde energiewordt opgeslagen, zegt medewerker Stefan Bokma. ,,Dat is onze kunst.’’ De units zijn bovendien modulair ontworpen en daardoor makkelijk schaalbaar. ,,Je kunt ze tot in het oneindige stapelen’’. Mede dankzij de eigen accu’s won het bedrijf alle edities van de Solar Challenge (zonnebootraces) in Friesland sinds 2010. De race is ook een rekruteringsmachine: bijna iedereen bij MG is via bemoeienis met de wedstrijdboot in dienst gekomen. Sinds de oprichting in 2008 is MG al twee keer verhuisd naar een groter pand. Voordeel van hun jongste aankoop is dat er ruimte is om bij te bouwen. Dat dit gaat gebeuren, betwijfelt Van der Schaar niet. ,,De omzet is vanaf het begin elk jaar verdubbeld. Dat gaat zo door.’’ Dan: ,,Tesla is ook in tien jaar tijd van 16 man naar 25.000 werknemers gegroeid. En Tesla is ook nog steeds relatief klein.’’ De opening gisteren ging op zijn MG’s: Pieter Wilkens en Syb van der Ploeg plugden hun elektrische gitaren in een accu, gevuld met stroom die woensdag, toen het zo stormde, opgewekt werd door een windmolen van Noordenwind in Witmarsum.

Bron LC: IRENE OVERDUIN

Piter Wilkens & Syb van der Ploeg Jou it Troch Elfwegentocht 2018

Syb en Piter zingen bij presentatie Elfwegentocht 2018

Elfwegentocht: twee weken lang geen druppel brandstof verbruiken

De Elfwegentocht wordt in de markt gezet als ,,oproep van Friese jongeren’’, die oudere generaties vragen om de wereld mooi en leefbaar achter te laten. ,,Papa en mama zullen hun vervoersgewoonten eerder door hun kinderen laten beïnvloeden dan door een campagne van ons’’, zegt projectleider Annelies Bol.

Mbo- en hbo-scholieren zijn al bezig om eigen voertuigen te bedenken en te bouwen die in juli 2018 de vervoersvraag schoon kunnen bevredigen. Ook basisschoolkinderen krijgen het programma voorgeschoteld.

Piter Wilkens & Syb van der Ploeg Jou it Troch Elfwegentocht 2018

De Elfwegentocht moet op 14 juli 2018 uitmonden in een ,,futuristische’’ parade door Friesland van zo veel mogelijk voer- en vaartuigen die zonder fossiele brandstof vooruit willen. De fossielvrije weken zijn onderdeel van het programma Fossylfrij Fryslân.

Dit treedt in de plaats van Energy Now, een door de klimaatactivistische stichting Urgenda ingediend voorstel dat vorig jaar door LF2018 werd afgewezen. In de Leeuwarder gemeenteraad was er toen vrees voor politisering van LF2018.

Projectleider Bol van de Elfwegentocht is in vaste dienst bij Urgenda, wier hoofdkantoor ook als postadres van de tocht dient. ,,Er komt later een Friese projectleider’’, kondigt Bol aan.

Iedereen kan zich aanmelden om volgende zomer aan de Elfwegentocht mee te doen. Om gewoontedieren uit hun standaardauto te krijgen, zullen er elektrische en op biogas tuffende voertuigen te leen zijn.

STICHTINGJITSYBVANDERPLOEGPITERWILKENS Battle MarneCOLLEGE

Piter en Syb op pad met duurzaam muzikaal onderwijsprogramma

Piter Wilkens en Syb van der Ploeg zijn in oktober en november 2016 gestart met een informatief en muzikaal theatraal programma langs de scholen in Friesland om vooral bij de schooljeugd en jongere studenten aandacht te vragen voor een duurzamere samenleving en circulaire economie.

Op 13 oktober 2016 speelden ze samen met de Freonen Fan Fossylfrij Fryslân bij de Battle of the Energy op het Marnecollege Bolsward en op 21 november 2016 tijdens de Duurzaamheidsweek van het Nordin College in Heerenveen.

Op dit moment gaan ze in het hele land op pad met dit informatieve, duurzame en muzikale programma waarbij er altijd samen met de school en scholieren of onderwijsinstelling en studenten een gevarieerd themaprogramma, project of event wordt georganiseerd

Wilt u ook meer aandacht vragen voor duurzaamheid en werken aan een circulaire economie als school of onderwijsinstelling met een zeer duurzaam gevarieerd en informatief programma met Syb van der Ploeg en Piter Wilkens?

Neem dan contact op via ons contactformulier of stuur een mail naar info@jit.frl

STICHTINGJITduurzaamheidsweekNORDWINCOLLEGE

Duurzaamheidsweek Nordwin College Heerenveen geopend door Syb van der Ploeg en Piter Wilkens

Maandag 21 november 2016 was de aftrap van dé duurzaamheidsweek van Nordwin College MBO 1&2 in Heerenveen en samen met het duurzaamheidsteam van Heerenveen, blikte wij terug op een zeer geslaagde week, waarbij alles maar om één ding draaide; duurzaamheid!

Het duurzaamheidsteam van Heerenveen bestaat uit Siska Lubach, Haaije Pieter van de Wal, Jan Snijder, Ilse Mylius, Inkje Draaijer, Gerard Tamminga, Jan Wiersma, Willem Bits, Johan Diever, Marga Schmit, Elly Saakstra en Metti Straatsma en samen hebben ze een fantastische week georganiseerd.

De duurzaamheidsweek werd geopend door een optreden van Syb van der Ploeg en Piter Wilkens van Stichting JIT en werd gevolgd door een aantal zeer leuke en interessante activiteiten zoals een eco-opdracht, praktijklessen over vleermuizen en zwaluwen, een workshop over duurzaam wonen en up cycling, een heerlijke lunch van weedburgers en een bezoek aan Future Fuels.

Daarnaast organiseerde Friesland College op dinsdag een duurzame lunch voor de studenten, vonden er gastlessen plaats over de duurzame toekomst van de boer, MPS, Fair Trade en Jongerenpanel Duurzaam Fryslân. Ook brachten de studenten een bezoek aan Le Roy-tuin, boerderij ‘Betonpleats’, Verhagen, Technea en Omrin.

Het duurzaamheidsteam van Heerenveen heeft de week fantastisch georganiseerd en was een groot succes, op naar volgend jaar!

STICHTINGJITSYBVANDERPLOEGPITERWILKENS Battle Energy MarneCOLLEGEMarne

Stichting JIT en Fossylfrij Fryslân bij Battle of the Energy Marnecollege Bolsward

STICHTINGJITSYBVANDERPLOEGPITERWILKENS Battle MarneCOLLEGE

Gister was het zo ver! De aftrap van de Battle of the Energy voor leerlingen van 3 havo en vwo. Dit begon met een leerzaam en uitdagend gastcollege van Douwe de Boer, waarin hij een tipje van de sluier oplichtte over welke vormen van duurzame energie momenteel in zwang zijn en welke voordelen de transitie naar duurzame energie zouden kunnen opleveren: op het vlak van milieu, van werkgelegenheid en ook voor je portemonnee.

Douwe de Boer gaf de leerlingen een aantal mooie rekenvoorbeelden mee om te overdenken en thuis eens te bespreken. Daarna zongen Syb van de Ploeg en Piter Wilkens niet alleen het “boegbeeldlied” van de stichting ‘Jou it Troch’, maar vermaakten ze de leerlingen ook met een aantal “klassiekers” waaronder het “ljip” lied inclusief dans.

Nu is het aan de leerlingen om een innovatief idee uit te werken rondom de toepassing van duurzame energie op het Marne college. Het beste idee wordt niet alleen beloond met een mooie prijs (10-badenkaart voor Swimfun Joure), maar zal, als mogelijk, daadwerkelijk toepassing gaan vinden!

Wilt u als ouder/geïnteresseerde/ondernemer ook uw steentje bijdragen aan een fossylfrij Fryslân, neem dan vooral eens een kijkje op de volgende website: www.dzyzzion.nl/single-post/2016/06/28/Fryslân-fossielvrij